Preporuke za unapređenje primene politike borbe protiv klimatskih promena u opštini Paraćin
Preporuke za unapređenje primene politike borbe protiv klimatskih promena u opštini Paraćin

Preporuke za unapređenje primene politike borbe protiv klimatskih promena u opštini Paraćin

Polazeći od činjenice da se sve posledice klimatskih promena direktno odražavaju na lokalne zajednice, kao i da se na bazi međunarodnog iskustva i domaćih javnih politika  veliki  broj obaveza u oblasti adaptacije i mitigacije na klimatske promene odnosi na lokalne zajednice u okviru  projekta “Efikasnim energetskim  planiranjem do bolje klime”koji sprovodimo  u okvru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert  UNEKOOP i Arhus centar sačinili su sledeće:

Preporuke za unapređenje primene politike borbe protiv klimatskih promena u opštini Paraćin

1.Uključivanje opštine Paraćin u proces Povelje gradonačelnika  (Convent of Mayors)   uključujući izradu     Akcionog  plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP)

2.Izrada Programa sa akcionim planom smanjenja ranjivosti opštine Paraćin od negativnih posledica klimatskih promena u skladu sa Zakonom o planskom sisitemu Republike Srbije

3.Horizontalna implementacija klimatskih politika u lokana razvojan, planska i urbanistička dokumenta koje se pre svega odnose na:

Zgradarstvo:

 • Stimulisanje izgradnju  energetski efikasnih  objekata
 • Pospešivanje  koriščenje niskokarbonskih građevinskih  materijala
 • Implementiranje u loklanim propisima standarde „zelene gradnje“
 • Energetska sanacija postojećih objekata

Energetika i energetska efikasnost:

 • Formiranje lokalnog fonda za energetsku efiaksnost,
 • Izrada baze podataka energetski ugroženih korisnika
 • Povećanje koriščenja obnovljivih izvora energije za potrošnju u javnim objektima kao i uvođenje stimulativnih mera za proizvodnju energije i toplote putem solarnih panela i CHP postrojenja,
 • Korišćenje geotermalnog potencijala za daljinsko grejanje uz pomoć toplotnih pumpi (reaktivacija geotermalnih bunara u krugu nekadašnje Fabrike štofova
 • Unapređenje lokalnog energetskog menadžmenta
 • Uključivanje kriterujuma EE u sisitem lokalnih javnih nabavki

Poljoprivreda:

 • Izgradnja novih i efikasna upotreba postojećih sistema za navodnjavanje baziranih na fotonaponskoj konverziji;
 • Izgradnja malih višenamenskih akumulacionih jezera, bara i rezervoara za vodosnabdevanje, navodnjavanje,
 • Kontrola erozije,
 • Ekosistemske usluge u oblasti poljoprivrede
 • Prilagođavanje tehnologija kultivacije u izmenjenim klimatskim uslovima (crop rotation).

Šumarstvo:

 • Pošumljavanje novog zemljišta koristeći mapiranje lokacija i vrste stabala prilagođenih klimatskim promenama;
 • Pospešivanje agrošumarstva,
 • Promena prakse gazdovanja šumama u skladu sa konceptom „blisko prirodi“;
 • Uvođenje pristupa “klimatski pametnog šumarstva”, koji na optimalan način koristi lokacije kako bi povećao rast šuma

Vodoprivreda:    

 • Izgradnja zaštitnih zelenih pojaseva i dodatnih mera u rečnom toku;
 • Redefinisanje konvencionalnih inženjerskih rešenja  I korišćenje “Rešenja zasnovanih na prirodi” prilikom projektovanja objekata za zaštitu od velikih voda I bujične erozije,
 • Ekstremne klimatske i hidrološke događaje;
 •  Povećanje kapaciteta za skladištenje vode putem prirodnih retenzija