Paracin, 22.12.2009. “ZELENI BIZNIS I faza”

Evidentno je da u nasim preduzecima postoji nizak nivo usaglasenosti poslovanja sa standardima i propisima u oblasti zastite zivotne sredine. Problem jos vise dobija na znacaju ako se zna da je set novousvojenih “ekoloskih” zakona pred privredu stavio jos ozbiljnije zahteve. Istovremeno treba imati u vidu da se jedna trecina propisa i standarda koje je potrebno harmonizovati na putu integracije u EU, odnosi se na problematiku zivotne sredine. Istovremeno ova oblast nije samo obaveza, vec i velika poslovna sansa, jer postoje ogromni potencijali u oblasti industrije otpada, proizvodnje postrojenja za preciscavanje, organske poljoprivrede, agro-eko turizma. Polazeci od cinjenice da ispunjenje obaveza iz oblasti zastite zivotne sredine od strane privrednih subjekata nije samo puko postovanje zakonskih propisa, i da to sve vise postaje i jedan od kljucnih elemenata dostizanja konkutrentnosti na trzistu UNECO je koncipirao dugorocni projekat “Zeleni biznis”. Projekat je usmeren je na organizovanje edukativno-informativnih aktivnosti namenjenih privrednom sektoru u cilju jacanja njihovih kapaciteta u oblasti zastite zivotne sredine i odrzivog razvoja. U toku su zavrsne aktivnosti na realizaciji prve faze koja se sprovodi u okviru projekta “Partnerstvo za buducnost” kompanije “Holcim (Srbija) ad.” Za privrednike Opstine Paracin organizovana je edukacija u vezi postupanja sa otpadom koji generisu u svojim firmama. Na web prezentaciji www.unecosoft.info dostupno je e-savetovaliste i baza sa relevantnim informacijama. U cilju modernizacije postupka evidentiranja i pracenja kolicina i tokova generisanog otpada sacinjena je i namenska softverska aplikacija E-tok